Politică de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră. Din acest motiv, am publicat această Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal  pentru a vă face cunoscute principiile în acord cu care prelucrăm, dacă este cazul, datele personale pe care le colectăm atunci când vizitați acest website sau când ne contactați pentru a solicita informații.

 

Scopul website-ului

Website-ul www.edu-fin.ro prezintă informații generale despre Strategia Națională de Educație Financiară, proiectele în care suntem implicați, noutățile în materie de servicii financiare, evenimentele pe care le organizăm, precum și informații privind aparițiile noastre media. Acest website este public, putând fiind accesat de orice vizitator interesat de activitatea noastră. Prin urmare, putem primi sau colecta informații despre dumneavoastră, chiar dacă între noi nu există nicio relație de natură contractuală.

De asemenea, putem folosi datele personale pe care ni le trimiteți la adresele de contact publicate pe pagina web www.edu-fin.ro pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

 

Ce sunt datele personale?

Date personale înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Administratorii website-ului Strategia Națională de Educație Financiară prelucrează datele personale pe care le colectează cu respectarea principiilor și dispozițiilor conținute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub numele Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

 

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră

Atunci când vizitați website-ul nostru, nu colectăm informații cu privire la o persoană fizică identificabilă precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail, etc – decât dacă ne contactați la prin intermediul paginii web  www.edu-fin.ro și ne furnizați date personale.

Colectăm în mod automat anumite date care nu permit identificarea unei persoane fizice precum adresele dinamice sau statice de IP ale dispozitivelor pe care le folosiți, locația geografică, tipul și versiunea navigatorului (browser-ului), sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului furnizorului de servicii de internet și alte informații  similare pe care le folosim pentru a îmbunătăți atractivitatea website-ului sau pentru a răspunde atacurilor asupra sistemelor noastre informatice. 

 

Cum folosim datele personale

Folosim date care nu permit identificarea unei persoane fizice pentru a îmbunătăți designul și conținutul website-ului nostru. Atunci când folosim date care nu permit identificarea unei persoane fizice nu putem trage nicio concluzie cu privire la vizitatorii website-ului nostru.

Datele personale, pe care le colectăm atunci când ne contactați, le folosim doar în scopul pentru care ne-au fost furnizate. Nu vă vom contacta în alte scopuri, decât dacă solicitați expres acest lucru și nici nu vom divulga, transmite, închiria sau vinde datele dumneavoastră personale unor terți, decât dacă avem consimțământul persoanei vizate în acest scop sau dacă avem obligația legală de a transmite aceste date.

 

Scopul prelucrării datelor personale și perioada de retenție

Datele personale colectate prin intermediul site-ului  se utilizează în scopul contactării terților care încarcă proiectele la secțiunea Cartea Albă pentru eventuale completări/modificări și validări ale informațiilor publicate. Responsabilitatea privind veridicitatea și autenticitatea informațiilor și datelor personale, inclusiv a acordurilor parentale acolo unde este cazul, trimise prin intermediul site –ului aparține persoanelor care au furnizat aceste date și informații. Imaginile ce includ copii nu se vor transmite către site fără a fi înaintate și acordurile parentale la adresa contact@edu-fin.ro.

Prelucrarea datelor personale se realizează în temeiul Articolul 6, lit. a din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). În îndeplinirea scopului mai sus menționat, datele personale vor fi stocate în baza de date pe o perioada de 3 ani, după care se vor șterge. În decursul celor trei ani, datele personale colectate și prelucrate pot șterse și prin exercitarea dreptului la ștergere a persoanelor vizate care utilizează de acest drept, prin trimiterea unui mail la adresa contact@edu-fin.ro,  mail care va conține în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei vizate care adresează cererea.

Ne rezervăm dreptul de a identifica prin orice mijloace identitatea persoanei vizate care își manifestă drepturile în conformitate cu RGPD.

Colectarea de date de către website-uri terțe

Website-ul nostru conține linkuri către website-uri ale unor organizații terțe. Administratorii website-ului  nu au niciun control asupra informațiilor colectate de către terți, prin urmare vă recomandăm să consultați politicile sau informările acestora cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Navigatorul (browser-ul) pe care îl folosiți poate de asemenea colecta anumite informații cu privire la website-urile vizitate pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, vă recomandăm să consultați politicile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal ale navigatoarelor utilizate și să ajustați setările privitoare la confidențialitate în funcție de preferințe.

 

Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare. Pentru informații detaliate cu privire la politica noastră de cookie-uri, precum și modul în care acestea pot fi dezactivate, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.

 

Angajamentul nostru față de securitatea datelor

Strategia Națională de Educație Financiară a adoptat o serie de politici, proceduri și practici care să permită stocarea informațiilor în format electronic sau fizic în mod sigur și care să prevină orice acces, modificare sau transmitere neautorizată de date personale.

În egală măsură, solicităm terților furnizori de facilități de stocare a datelor să adopte măsurile necesare pentru o securizare adecvată a datelor. Toți partenerii, angajații, furnizorii de servicii care au acces la date și informații cu caracter confidențial au obligația de a respecta confidențialitatea acestora și de a nu divulga aceste date decât dacă există un temei legal în acest scop, care prevalează intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

 

Drepturile persoanei vizate

  1. Dreptul de a obține din partea Strategiei Naționale de Educație Financiară o confirmare că se prelucrează sau nu date personale care o privesc.
  2. Dreptul de acces la datele prelucrate de Strategia Națională de Educație Financiară și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date personale vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor personale ori restricționarea prelucrării datelor personale referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. 
  3. Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte care o privesc.
  4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; persoana vizată se opune și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Strategiei Naționale de Educație Financiară în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Strategiei Naționale de Educație Financiară să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  6. Dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  7. Dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor personale care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
  8. Dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale.

 

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor din Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a obligațiilor legale care îi revin operatorului din prevederile actelor normative în vigoare.

Datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră vor fi utilizate în scopurile specificate în această Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

În funcție de relațiile pe care le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

  1. În cadrul procesului de recrutare angajați, colectăm și prelucrăm datele și informațiile din curriculum vitae și scrisorile de intenție pe care ni le transmiteți, temeiul legal al prelucrării fiind interesul nostru legitim.  Rețineți că refuzul de a furniza datele personale necesare în procesul de recrutare, precum nume, prenume, date de contact, studii urmate, locuri anterioare de muncă, funcții ocupate, responsabilități avute în cadrul funcției sau exercitarea dreptului de opoziție sau dreptului la ștergerea datelor în cadrul procesului de recrutare conduce la imposibilitatea de a continua procedura de recrutare și respingerea candidaturii dumneavoastră.
  2. În cadrul procesului de petiționare, colectăm datele și informațiile din petițiile pe care ni le transmiteți, temeiul prelucrării constituindu-l interesul legitim pe care îl avem de a răspunde petițiilor care ne sunt adresate. Rețineți că refuzul de a furniza datele personale necesare, precum nume, prenume, date de contact, informațiile relevante pentru identificarea adecvată a problemei și soluționarea acesteia sau exercitarea dreptului de opoziție sau a dreptului la ștergerea datelor în cadrul acestui proces conduce la imposibilitatea de a răspunde petiției dumneavoastră.

Modificări ale Informării privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

Strategia Națională de Educație Financiară își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în tot sau în parte Informarea privind confidențialitatea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările legislative sau schimbările intervenite în sfera tehnologiei informației.

Daca aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la contact@edu-fin.ro.